Tân Ước

Phúc âm Ma-thi-ơ

Chuyên mụcMột nhóm các sách Kinh Thánh có thể loại văn học hoặc chủ đề chính tương tự và được đặt cùng nhau như một phần chính của Kinh Thánh.  |  Phúc ÂmNăm cuốn sách kể lại câu chuyện nền tảng về việc Đức Chúa Giê-xu loan báo về vương quốc của Đức Chúa Trời, sự chết và sự sống lại của Ngài, và phong trào trao quyền phép từ Thánh Linh mà Ngài đã mở ra. |  Phong cách văn họcMột phong cách viết văn độc nhất tuân theo các quy tắc văn chương và khuôn mẫu ngôn ngữ. |  Tường thuậtMột câu chuyện nối tiếp trong đó các nhân vật được đặt trong một bối cảnh cụ thể và tham gia phát triển cốt truyện. | Tiểu sửMột câu chuyện về một người hoặc một phong trào, bao gồm nhiều cảnh tượng ngắn tạo nên một lịch sử tổng quan của người đó cũng như các chủ đề chính về cuộc đời và sự giảng dạy của họ. | Chuyện ngụ ngônMột câu chuyện ngắn, hư cấu với các nhân vật tượng trưng được tạo ra để thách thức người nghe theo một cách đáng nhớ và / hoặc gây ấn tượng mạnh.

Chúa Giê-xu mang Vương quốc Thiên đàng đến thế giới này và Ngài kêu gọi các Môn đồ bước vào một đời sống mới thông qua sự chết và sự sống lại của Ngài.

Ma-thi-ơ 1-13

1 Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham. 2 Áp-ra-ham sinh Y-sác; Y-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người. 3 Giu-đa bởi Ta-ma sinh Phê-rết và Sê-rách. Phê-rết sinh Hết-rôn; Hết-rôn sinh A-ram; 4 A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sinh Sanh-môn. 5 Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê; 6 Gie-sê sinh vua Đa-vít.
Chơi Video

Giới thiệu về Phúc âm Ma-thi-ơ

Phúc âm Ma-thi-ơ kể câu chuyện về sự ra đời, sự sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu như một sự tiếp nối và hoàn thành toàn bộ câu chuyện Kinh Thánh của Đức Chúa Trời và Y-sơ-ra-ên. Ma-thi-ơ bắt đầu với những chi tiết về gia phả Chúa Giê-xu thuộc dòng dõi nhà Đa-vít, khiến Ngài là một vị vua. Câu chuyện tiếp tục chia sẻ sự giảng dạy của Chúa Giê-xu chứng minh Ngài là một Thầy dạy luật có thẩm quyền như Môi-se.

Trong toàn bộ Phúc âm, ta thấy được Chúa Giê-xu là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời với chúng ta, và chào đón tất cả mọi người vào một vương quốc ngược đời nơi mà các nhà lãnh đạo là người phục vụ. Từ sự kêu gọi của các môn đồ đến các ẩn dụ đến Đại Mạng Lệnh, sách Tân Ước này cho người đọc thấy cách những lời hứa và lời tiên tri của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài trong Cựu Ước được hoàn thành qua Chúa Giê-xu.

Các điểm chính

Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu

Gia phả của Chúa Giê-xu làm nổi bật nguồn gốc của Ngài từ Áp-ra-ham và Đa-vít, cho thấy Ngài là Đấng Mê-si-a, là Vua và là Đức Chúa Trời người làm trọn những lời tiên tri trong Cựu ước.

Phép báp-tem và cám dỗ

Phép báp-tem và sự kinh nghiệm nơi đồng vắng của Chúa Giê-xu khẳng định Ngài là Đức Chúa Trời và mở ra sự giải cứu của Đức Chúa Giê-xu bởi đối đầu với ma quỷ, phục hồi lại vương quốc của Đức Chúa Trời và tạo ra một gia đình mới.

Bài giảng trên núi

Chúa Giê-xu giới thiệu về sự lãnh đạo phục vụ và vương quốc ngược đời của Ngài. Ngài đưa ra những chỉ dẫn về cách sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời và hoan nghênh mọi người cùng tham gia với Ngài.

Chúa Giê-xu dạy dỗ

Hầu hết Phúc m Ma-thi-ơ chia sẻ chức vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu đi song hành với cuộc đời của Môi-se và chứng tỏ quyền năng của vương quốc Chúa đối với những người đang bị tổn thương.

Sự chết, Phục sinh & Đại Mạng Lệnh

Một vị vua đầy tớ, Chúa Giê-xu đã làm trọn lời tiên tri và hy sinh mạng sống cho dân sự mình. Sau khi phục sinh, Ngài sai phái những môn đồ của Ngài ra đi truyền bá phúc âm.

Ma-thi-ơ 14-28

1 Lúc ấy, vua chư hầu Hê-rốt nghe danh tiếng Đức Chúa Jêsus, 2 thì bảo các cận thần rằng: “Đây là Giăng Báp-tít, người từ cõi chết sống lại, nên mới thực hiện được những phép lạ nầy.” 3 Vì Hê-rốt đã bắt, trói và bỏ tù Giăng do việc Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em vua. 4Bởi Giăng có can vua: “Bệ hạ lấy nàng là điều trái luật pháp.” 5 Dù muốn giết Giăng, nhưng vua lại sợ dân chúng, vì họ đều tin rằng Giăng là một nhà tiên tri.

Chơi Video