Poster

Poster: A-ha-va - Kính mến

Một trong số những lời cầu nguyện nổi tiếng (và quan trọng) nhất trong Kinh Thánh là lời cầu nguyện mà chúng ta thấy người Hê-bơ-rơ lặp đi lặp lại xuyên suốt trong Cựu Ước – Shema. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-5, lần đầu tiên chúng ta thấy lời cầu nguyện này, nói rằng: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời.”